GİZLİLİK POLİTİKAMIZ
1-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca,
kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli
kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak ÖZEL
ÜMRANİYE AMERİKAN KÜLTÜR YABANCI DİL KURSU(“VERİ
SORUMLUSU”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi
gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda
gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam
edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Verilerin Aktarımı Elde edilen
kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili
birimlerimiz tarafından franchise görüşmelerinin, bölge çalışmalarının
yapılması, sözleşmelerin imzalanması, kimlik fotokopisi, ticaret sicil gazetesi,
vergi levhası, imza sirküleri, kıymetli evrak gibi evrakların toplanması,
raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde
olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, öğrenci şikayetlerinde
efektif ve hızlı sonuca ulaşılması için gereken çalışmaların yapılması, finans ve
muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına
bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (Mahkemeler, Milli Eğitim
Bakanlığı v.b.) İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi
iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile
Avukatlarımıza, Danışmanlarımıza yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler
gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek
amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

bağımsız denetim firmalarına, iş süreçlerimizde destek aldığımız
yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve rızanız
çerçevesinde aktarılabilecektir.

3- Kişisel verileriniz VERİ SORUMLUSU tarafından farklı kanallarla ve farklı
hukuki sebeplere ve iç işleyişe dayanarak toplanmaktadır.

4- 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak,
Genel Merkezimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için, -Kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, -Kişisel verilere hukuka
aykırı olarak erişilmesini önlemek, -Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
amacıyla lüzumlu olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

5- Veri Sorumlusuna başvurarak,
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli
belgeleri de sağlayarak VERİ SORUMLUSU’ na iletmeniz gerekmektedir. Bu
çerçevede, KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların
sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi
için, info@amerikankulturumraniye.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.